CLT

CLT-tekniken för massivt trä är den mest avancerade tekniken för träbearbetning. CLT kan användas i alla bärande och synliga konstruktioner i huset: som bottenbjälklag, mellanbotten, vindsbjälklag, ytterväggar, skiljeväggar, räcken, terrasser och balkonger. Ytterväggarna och taket är de viktigaste konstruktionerna för att uppnå en ångspärr och få ren inomhusluft och strukturell säkerhet.

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION:

  • CLT = Cross Laminated Timber (korslaminerat timmer)
  • En skiva i massivt trä som består av korslaminerade lager med träskivor
  • CLT-elementet har minst tre lager
  • Den högsta elementstorleken är 3,5 m x 16 m och elementtjockleken är 60–500 mm
  • Bärande struktur, ej hoptryckbar, lufttät och isolerande
  • Obegränsade möjligheter för finish och bearbetning av ytan
  • Stabiliserar luftfuktigheten och temperaturen i ett rum

Skivprodukter i massivt trä revolutionerar effektiviteten för byggande och för boendekomforten

EFFEKTIVT
BYGGNDE

EXAKT
Att bygga med skivor i massivt trä är mycket exakt. De tilltänkta inventarierna och föremålen passar precis. Med design som är baserat på BIM (av engelskans Building Information Model, modell för byggnadsinformation) kan enskilda lösningar genomföras kostnadseffektivt. På så sätt minimeras mängden bortslösat material.

FANTASIFULLT
CLT-konstruktionerna är isolerande, bärande och visuella konstruktioner. Stomkonstruktionen möjliggör långa bäravstånd. sluttande ytor, mångsidiga öppningar och konstruktioner som korsar byggnadskonstruktionen inifrån och ut. Skivorna kan fräsas till vilken form som helst.

LÄTT OCH LEDIGT
Föremål kan fästas stadigt på träet. CLT-materialet är alltid rakt och smärre skador åtgärdas enkelt. Ytorna är enkla att förnya och du får lätt önskad finish. CLT-träskivorna kan även ytbehandlas med annan beklädnad eller andra dekorationsmaterial.

SNABBT
Celt Byggelementen tillverkas inomhus. De är lätta att använda. Installation av elementen görs snabbt och konstruktionen i massivt trä kräver ingen torkningstid på byggnadsplatsen. Efter installationen är Celt Modulerna klara för inflyttning. De synliga ytorna på Celt Storelementen är klara.

HÖGKLASSIG
BOSTAD

HÄLSOSAMT BOENDE
Trä renar luften. Trä avlägsnar bakterier ur luften. Trä är en naturlig ångspärr som absorberar och frigör fuktighet, allt enligt rådande förhållanden. Någon separat ångspärr behövs aldrig i någon CLT-konstruktion.

AVSLAPPNANDE KÄNSLA
Trä är ett organiskt byggmaterial. Åsynen, känslan och lukten av trä får människor att känna sig närmare naturen. Studier har visat att trämaterial i en bostadsmiljö har en avslappnande, terapeutisk effekt. Trä är en njutning för alla sinnen.

SÄKER INVESTERING
Konstruktioner i massivt trä håller länge. Träets och det laminerade timret egenskaper är välkända. Konstruktioner i massivt trä har mycket få fogar och är enkla att bygga upp. Byggnader i CLT-massivt trä är lufttäta, icke-hoptryckbara och underhållsfria.

MILJÖVÄNLIGT
Ur miljösynpunkt är trä ett överlägset byggmaterial. Trä absorberar koldioxid från atmosfären under hela sin livstid. Den industriella inomhustillverkningen av byggelement minskar det miljöskadliga byggnadsarbetet utomhus, minimerar mängden bortslösat material och minskar avfallskostnaderna för bygget.

Solida skivor i massivt trä utgör en naturlig ångspärr

Celt är en partner för CLT-tillverkarna

I sin egenskap av tillverkare av byggelement är vi oberoende av CLT-tillverkarna. CLT-tillverkarnas produkter skiljer sig från varandra vad beträffar tillverkningssätt, ytegenskaper, elementarbete, tillgänglighet och mått.

Vi samarbetar aktivt med flera CLT-tillverkare och använder CLT från olika CLT-tillverkare. Denna verksamhetsmodell möjliggör mycket raffinerade byggelementprodukter och projektspecifik kostnadseffektivitet. Vår största styrka ligger i tillverkningen av synliga ytor i massivt trä.

Centraleuropa har ett flertal CLT-skivtillverkare. Råvarorna för CLT tillverkas även i Finland och det kommer till nya tillverkare överallt i Skandinavien.